Студ

Помощь

Диплом За Участие


Участие населения в местном самоуправлении

...и законными методами вести агитацию за проведение референдума или против его проведения, за участие в референдуме или против участия в нем, за или против вопросов, выносимых ...

...Инициативная группа имеет право на свободное ведение агитации за участие в голосовании по отзыву, за голосование за отзыв выборного лица. Выборное лицо имеет право...

... на свободное ведение агитации за участие в голосовании или против участия в голосовании по отзыву, за голосование против своего отзыва. Граждане, ...

Подробнее

Анализ системы оплаты труда с точки зрения конфликтности, направления совершенствования системы управления конфликтами в организации (на примере ЗАО "Фармакор")

... труда за счет более тесной "привязки" работников к результатам работы фирмы, формирования чувства причастности и вовлеченности. Участие работников ...

.... В США и Англии традиционно сложилась нерегламентированная форма участия в прибылях, которая характеризует слабое государственное вмешательство в дела...

.... - 274с. .Соловьев А.В. Конфликт в организации: увольнение за участие в ложной забастовке или за прогул // Менеджмент в России и за рубежом, №4, 2008. .Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента:...

Подробнее

Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

...відсутністю можливості забезпечити ці потреби трудовими ресурсами, що пов'язано з участю найбільш працездатного прошарку населення у бойових діях. На сьогоднішн...

...їх звільнення, використання коштів на розвиток культурно-масової і спортивної роботи за участю представника молодіжної організації на умовах, визначених колективним договором...

...можуть об’єднуватися в молодіжні організації і через представника брати участь у розгляді певних питань, що стосуються робочого процесу. Крім вищезазначеного, держава...

Подробнее

Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

... те, що особа має діяти за дорученням замовника. Коли протиправне діяння здійснюється з правовідносин участі (членства) у підприємницьких товариствах (ч.3. ст...

...ї школи вирішити неможливо, а господарському суду непідвідомчі спори за участю фізичних осіб, позивач може звернутися до господарського суду з позовом до...

...; 2. закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину; 3. відмови...

Подробнее

Особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей

.... В нем необходимо разъяснить ответственность присяжного заседателя за уклонение от участия в рассмотрении дела и привести перечень прав присяжного...

...призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. 2. Присяжными заседателями и кандидатами...

...наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. 3. К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном Уголовно-...

Подробнее

Россия и Всемирная торговая организация: проблемы вступления и перспективы участия

... Тема: Россия и Всемирная Торговая Организация: проблемы вступления и перспективы участия Выполнил: студент группы 151Ф Курс 5 Специальность: "Финансы и кредит...

...торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, помимо осуществления контроля за выполнением соответствующего соглашения (ТРИПС), занимается также вопросами ...

...инвестиционные компании. Авиасборы Россия согласилась на отмену авиасборов за транссибирские перелёты пассажирских самолётов иностранных авиаперевозчиков через свою территорию...

Подробнее

Корекція заїкання у школярів

... переказ почутого тексту, розповідь за картинкою; - розповідь з власного досвіду; - участь в дискусії. Зміст мовленнєвого...

... матеріалу логопедичних занять змінюється в залежності від структури порушення, від віку, протікання за...

...-рольові та творчі ігри, екскурсії, підготовка та участь в ранках, концертах. 5. Заняття організовуються таким чином,...

... шкільного уроку, відвідування музею, читального залу, участь у дискусіях дозволяє дітям використовувати нові мовленеві ...

Подробнее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "Трест Уралстальконструкция"

...СППТ                   товарно-материальных запасов   =                                                                                             Зср                          Зср – средний остаток запасов за отчетный период (Ф № 2).                          СППТ -  стоимость производства проданных товаров.                                     105132 ...

...- проценты к уплате + проценты к получению + доходы от участия в других организациях + прочие операционные доходы -  прочие операционные расходы ...

Подробнее

Аналіз стану товарних запасів і товарооборотності торгівельного підприємства ПАТ "Спортек-Черкаси" за 2012 рік

... предмети, які є матеріально-речовою основою виготовленої продукції. Вони беруть участь у виробничому процесі одноразово і переносять свою вартість на кінцеву продукц...

... товарообігу є: перевірка виконання плану роздрібного товарообігу за рік, за квартали, місяці, а також встановлення ритмічності його виконання в загальному...

...іт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за 2012 рік Подають: Термін подання№ 3-торг (квартальна) (І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, ...

Подробнее

Джозеф Джуран, его концепции в модели TQM

... нацеленный на качество подход к руководству организацией, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение долговременного успеха путем...

... поддерживающая роль, исключающая пустые призывы и лозунги Стиль руководства Участие, предоставление возможности Культура организации Интегрированная с общей производственной деятельностью организации...

...органов по стандартизации и обществ по качеству, заработавших большие деньги за участие в этой работе, вся затея потерпит большую неудачу. Компании...

Подробнее

Составление и оформление деловых документов

... совещание - распространённая форма делового общения, на которых с участием трудового коллектива обсуждаются и решаются производственные вопросы и проблемы [11...

...из него задач, указание лиц, ответственных за их исполнение, благодарность сотрудникам за участие в работе совещания; - составление протокола ...

... соперничеству. 5. К формальным методам понимания можно отнести: а) слушание; б) наблюдение; в) участие; г) зондирование. 6. Каким может быть общение по содержанию ? а) когнитивным; б) деятельностным...

Подробнее

Значение политический партий

... имеет свои интересы, реализация которых составляет смысл его участия в политической жизни. За каждым из субъектов стоят определенные социальные группы. Субъект...

... наиболее активная, сознательная и организованная часть, которая борется за власть или за участие в осуществлении власти. Говоря о причинах, сделавших необходимым ...

... В этих целях партия взаимодействует с другими политическими силами; - участие в борьбе за власть и создание программ деятельности государства; - формирование в парламенте ...

Подробнее

Общественно-просветительское движение и досуг в России в XIX - начале 20 вв.

... договора, приобретая билет, иной документ, определенный товар или оплачивая стоимость участия в игре или тотализаторе, а у организатора (должника) возникают следующие ...

...должнику в случае его выпадения. Статья 1063 ГК не указывает, что за участие в игре или тотализаторе взимается плата, т.е. договоры лотереи и тотализатора...

...проведение лотереи. Заключение договора лотереи, тотализатора, иной игры осуществляется оплатой участия в игре, приобретением билета, иного документа; для стимулирующей лотереи -...

Подробнее

Национальное самосознание белорусской молодежи

... этнической группе). Поведенческий компонент (использование языка, поддержание культурных традиций, участие в социальных организациях). Задачами работы стали: Провести анализ литературных источников...

... ответ "Да" на вопрос "Возникает ли у Вас чувство гордости за участие белорусов в международных конкурсах (спортивных, музыкальных)?" и 35% этого чувства...

... страну? □ Да □ Нет 18. Возникает ли у Вас чувство гордости за участие белорусов в международных конкурсах (спортивных, музыкальных)? □ Да □ Нет 19....

Подробнее

Социология как наука, ее место в системе наук об обществе

... возраст, профессия и т.д.) 4. Заключительная часть содержит выражение благодарности опрашиваемому за участие в исследовании. Второй вид опроса – интервьюирование (от англ. inter-...

...превращения в социальную статистику, бухгалтерию. Реализация принципа верификации влечет за собой и ряд особенностей социологического метода, да и стиля ...

...пространственной структуры расселения, в создании новых городов также потребовалось участие социологии, т.к. игнорирование сложившегося уклада жизни людей, их традиций...

Подробнее

Исследование позиций родителей в вопросах раннего развития детей с функциональными нарушениями

...); тип связей и отношений с ребёнком (взаимодействие/ воздействие); степень участия в развитии ребёнка (активность/пассивность или отстраненность); степень открытости организуемого ...

...образом, во-первых, ограничивают степень своего участия в абилитации своего ребёнка, перекладывая всю ответственность за его развитие на плечи специалистов. А ...

... иным решением семейной ситуации или предложить собственный вариант решения. Спасибо за участие! . У ребенка в семье N. ДЦП с выраженной спастикой рук. Девочка...

Подробнее

Диагностика организаций

...лица, группы, отделы и т. п., вплоть до всей организации принимает участие в диагностике. . Конфиденциальность. Анонимность собранной информации должна быть адекватной ...

... выработали их четкую формулировку. Наше интервью подошло к концу. Спасибо за участие. До свидания. .3 Анкета для изучения мотивации к труду сотрудников ...

...укажите, пожалуйста, что дополнительно вас могло бы заинтересовать) Спасибо за участие! .4 Сценарий экспертного опроса Здравствуйте, уважаемые сотрудники предприятия N. Меня...

Подробнее

Аналіз оптових закупівель товарів на ярмарках та виставках

...інформації. Суб'єкти підприємницької діяльності, які передбачають взяти участь у ярмарку, повинні за 15 днів до відкриття ярмарку зробити реєстраційний...

...призначення. Рішення підприємства про просування своїх комерційних інтересів за допомогою участі в торговельних ярмарках або виставках, залежить, насамперед, від двох наступних ...

... поліпшенні дизайну. Ярмарки являють собою періодичні заходи, проведені за участю працівників посередницьких організацій, торгівлі, промисловості, сільського господарства...

Подробнее

Россия от февраля до октября 1917

...(7 — 11 мая 1917 г.) поддержала Ф.И. Дана и И.Г. Церетели, высказывавшихся за участие меньшевиков в работе Временного правительства. Конференция также еще раз провозгласила лозунг...

...И.Г. Церетели и Ф.И. Даном продолжали курс на участие в коалиционном правительстве, защиту страны и международную борьбу за всеобщий мир. В итоге меньшевики к моменту ...

...Популярность партии большевиков еще больше возросла после их участия в антикорниловском выступлении. За два месяца численность РСДРП(б) увеличилась до 200...

Подробнее

Суть і значення окремого провадження

.... 235 ЦПК України справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника, інших заінтересованих осіб, їх представників, а також органів і осіб, яким законом надано...

... не встановлено. Суд розглядає справу за участю заявника, свідків, зазначених у заяві, та осіб, яких сам суд визнає за потрібне допитати, і ухвалює рішення...

... відсутньою або оголосив її померлою, призначає справу до слухання за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих осіб і скасовує своє рішення про визнання фізично...

Подробнее

Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

... часу нема вагомих інтеграційних економічних структур за участі України, стагнують українсько-російські ...

...їні було зареєстровано 195 спільних підприємств за участю словацького капіталу, з яких 67, або 34,3%...

... а східнословацьких -у м. Ужгород. У вересні 1988 р. широка культурна програма за участі словацьких митців була представлена на традиційних Днях Братислави в м. Ки...

... відбулося щорічне Свято культури русинів-українців Словаччини за участі понад ЗО колективів з українських сіл Пряшівщини, а...

Подробнее

Валютные операции в Республике Беларусь

... с субъектами валютных операций - нерезидентами: 1) по договорам, предусматривающим экспорт; 2) в качестве оплаты за участие конференциях, выставках, других мероприятиях; 3) при возврате займа (процентов по нему...

...: 1. - пересечение товарами государственной границы; 2. - оплата производится за границей или валютные средства поступают из-за границы; 3. - участие в сделке нерезидента. Ряд валютных операций, которые соответствуют...

Подробнее

Основи господарського процесуального права

...справи в спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача. Справи в спорах за участю боржника і ...

...домчість і підсудність справ за участю іноземних субєктів господарювання Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних підприємств і організац...

... економічні союзи. 86. Компетенція господарських судів у справах за участю іноземних субєктів господарювання Стаття 125. Звернення господарських судів із...

Подробнее

Выявление проблем кадровой работы и путей их решения в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №23 по Санкт-Петербургу

...про?хо?дящим федеральную го?сударственную службу, присваиваются классные чины, дипло?матические ранги, во?инские и специальные звания. В со?о?тветствии...

... звание, а также перио?д пребывания в со?о?тветствующем классно?м чине, дипло?матическо?м ранге, во?инско?м и специально?м звании учитывается при присво?ении...

... волейболе, теннисе, баскетболе, футболе, шахматах и т.д. За участие в каждом виде соревнований начисляются баллы. За 1 место - 1 балл, за второе - 2 и так по нарастающей структуре. Побеждает...

Подробнее

Каменев Лев Борисович

...на право поступить в ун-т. В 1901 поступил на юридический ф-т Моск. унта. За участие в студенческой демонстрации в 1902 был арестован, исключен с 1-го курса без права...

... время учебы примкнул к социал-демократам, в апр. 1902 исключен из университета за участие в студенческих волнениях и выслан в Тифлис. Осенью 1902 уехал в Париж, где ...

...в Тифлисе, поступил на юрид. ф-т Моск. ун-та. Вступил в студенч. с-д. кружок. За участие в студенч. демонстрации 13 марта 1902 арестован, в апр. выслан в Тифлис. Осенью...

Подробнее